Om oss

Varje sommar deltar runt 2000 barn och ungdomar som bor hos Familjebostäder, Stadsholmen, Stockholmshem och Svenska Bostäder i de sommaraktiviteter som arrangeras i samarbete med föreningar runt om i Stockholm.

Flicka fokuserar på att träffa basketkorgen.
Basket i Rinkeby 2022. Fotograf Peter Lydén.

Genom meningsfulla sommaraktiviteter stärker vi trivseln och tryggheten samt ökar stoltheten för våra bostadsområden. Det övergripande målet är att stärka den sociala hållbarheten på lång och kort sikt i våra områden, i och mellan husen.

Vi arbetar för en jämlik fördelning mellan antal flickor och pojkar som deltar samt för att erbjuda olika typer av aktiviteter. Därutöver väljer vi samarbeten som innebär en geografisk spridning.  

Hur fungerar det?

Samarbetet kring sommarlovsaktiviteter innebär att våra hyresgäster betalar lika mycket för en aktivitet oberoende av vem som är deras hyresvärd. Andra fördelar är delade kostnader för information- och marknadsföring via kampanjsajten, möjligheten att hitta fler aktiviteter, utveckla verksamheten samt erbjuda likvärdiga avtal.  

Bolagen har en upparbetad dialog med Idrottsförvaltningen i syfte att öka kunskap och erfarenheter kring kontakter med föreningslivet vilket innebär att vi kan kvalitetsgranska och samordna erbjudanden för att öka kvalitén av sommarlovsaktiviteter till våra hyresgäster.

Föreningar och organisationer verksamma inom någon av följande övergripande kategorier kan söka samarbete med oss:

Barnen i fokus

FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen, är lag i Sverige sedan den 1 januari 2020 och i den ingår bestämmelser om mänskliga rättigheter för barn, bland annat:

Bolagen ska säkerställa att barns rättigheter synliggörs i stadens verksamheter. Sommarlovsaktiviteterna är ett sätt att bidra till varje barns rätt till liv och utveckling genom lek, fritid och kultur. Vi strävar efter en hållbar samhällsutveckling där de boendes inkludering, behov och perspektiv är utgångspunkten för arbetet i våra områden. Vi tror att vi har större möjlighet att nå en positiv områdesutveckling utifrån demokratiska och sociala perspektiv genom att öka trivseln samt den upplevda tryggheten om vi gör gemensamma insatser.  

Två personer ler in i kameran.

Vill du komma i kontakt med oss?

Hör av dig till ett av bolagen via kontaktinformationen på respektive webbplats. Be att få prata med personen som arbetar med sommaraktiviteter.